„Wsparcie rozwoju kompetencji twardych” – Nabór I – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,    

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza działanie, którego celem jest finansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).  Przez szkolenie rozumiana jest każda forma aktywności, która prowadzi do nabycia konkretnych kompetencji twardych, potwierdzona uzyskaniem imiennego certyfikatu wystawionego przez organizatora.  

   

Prosimy o zgłaszanie wniosków spełniających kryteria jakościowe określone w Regulaminie i znajdujących się w obszarze tematycznym POB qLIFE:  

  • choroby społeczno-cywilizacyjne (m.in. choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne); 
  • zdrowie reprodukcyjne; 
  • medycyna regeneracyjna; 
  • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych); 
  • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków; 
  • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment; 
  • eZdrowie; 
  • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem; 

 

Pokrycie kosztów udziału w szkoleniach pracowników w ramach ogłoszonego działania będzie obejmowało jedynie te kursy, które prowadzą do nabycia kompetencji twardych i których zakres wpisuje się w tematykę badawczą POB qLIFE. Beneficjenci składają deklarację, że zobowiązują się wykorzystać nabyte kompetencje realizując badania naukowe prowadzone w jednostce UJCM lub JCET i nieodpłatnie przekażą nabytą wiedzę innym zainteresowanym pracownikom. 

 

Całkowita pula środków przeznaczona na to zadanie wynosi 600 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 25 000 zł.   

 

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych na przeprowadzenie działania. Za przeprowadzenie wyboru wniosków, które otrzymają finansowanie, odpowiada Koordynator POB qLIFE. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie papierowej do biura POB qLIFE – Dział Nauki UJ CM, ul. Podwale 3. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz  klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Zespół POB qLIFE   

 

UWAGA! 

Szanowni Państwo, ze względu na okres rozliczeniowy programu ID.UJ nabór wniosków konkursowych odbywać się będzie do dnia 30.11.2022 (włącznie). Zachęcamy do aplikowania. 

 


Regulamin aplikowania o środki finansowe na wsparcie kompetencji twardych


Wzór wniosku konkursowego – szkolenia – PDF


Wzór wniosku konkursowego – szkolenia – docx


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Załącznik nr 2 do Regulaminu


Oświadczenie beneficjenta konkursu


Powrót