O nas – strategia

Program Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza realizowany na UJ zakłada wielokierunkowe wspieranie rozwoju UJ w ramach strategicznych, międzyjednostkowych 7 Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Priorytetowy Obszar Badawczy (POB) zatytułowany „Jakość badań dla jakości życia” (ang. Better research for better quality of life, qLife) utworzony został przez trzy jednostki UJ CM aktywnie działające w obszarach nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Zakres tematyczny działań w ramach qLIFE obejmuje: 

  • choroby społeczne i cywilizacyjne (ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, problemy kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne), 
  • zdrowie reprodukcyjne,
  • medycynę regeneracyjną 

W szczególności, w ramach qLIFE wspierane będą wysokiej jakości badania poświęcone następującym zagadnieniom kluczowym: 

  • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej: od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych) 
  • projektowanie i prowadzenie badań klinicznych (zwłaszcza niekomercyjnych) 
  • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków 
  • biofarmacja 
  • farmakoekonomika i Health Technology Assessment 
  • eZdrowie 
  • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem 

 

Długofalowym celem qLIFE jest stworzenie pełnej ścieżki translacji naukowej “od pomysłu do łóżka pacjenta” poprzez – uruchomienie interdyscyplinarnego Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases – skupionej infrastruktury badawczej w sąsiedztwie zaplecza dydaktycznego i klinicznego UJ CM.

 


Strategia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLife – 2020-2025