Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM

Katedra Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM otrzymała dofinansowanie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, na modernizację laboratoriów syntezy i analityki.

Kluczowy element modernizacji stanowią nowoczesne dygestoria pozwalające na bezpieczną pracę z odczynnikami stosowanymi w syntezie chemicznej nowych substancji biologicznie aktywnych. Dygestoria te są połączone z nowymi wentylatorami oraz wyposażone w czujniki  przepływu, dzięki czemu zapewniają efektywną ochronę przed potencjalnie szkodliwymi oparami. Istotnie zwiększyła się także powierzchnia robocza, co umożliwia rozszerzenie aparatury znajdującej się pod wyciągiem.

 

   

Oprócz nowych dygestoriów, pracownie zostały także wyposażone w szafy ogniotrwałe do przechowywania łatwopalnych rozpuszczalników, a także szafki wentylowane do przechowywania odczynników. Nad centralnie umieszczonymi stołami roboczymi zainstalowane zostały dodatkowe wyciągi punktowe umożliwiające odciąg par generowanych czasowo, poza dygestorium.

Dzięki dofinansowaniu w pracowni syntezy organicznej zainstalowany został nowoczesny aparat Buchi Pure C-850 Flash prep – łączący funkcję chromatografu kolumnowego typu „flash” z wysokosprawnym chromatografem preparatywnym. Aparat ten stanowi istotne rozwinięcie możliwości w zakresie oczyszczania zsyntetyzowanych związków chemicznych.

W nowo zorganizowanym laboratorium analitycznym dzięki wsparciu IDUJ zainstalowany został aparat SiriusT3® służący do zautomatyzowanego badania właściwości fizykochemicznych związków biologicznie aktywnych, takich jak:

  • właściwości kwasowo-zasadowe – poprzez wyznaczenie stałej dysocjacji (pKa) za pomocą metody spektrofotometrycznej oraz metody potencjometrycznej, 
  • lipofilowość – poprzez wyznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda dla substancji obojętnej (logP) oraz w określonym pH (logD), a także wyznaczenie nietypowych współczynników podziału (toluen/woda, dodekan/woda i in.)
  • rozpuszczalność – poprzez pomiar tzw. rozpuszczalności wewnętrznej oraz rozpuszczalności kinetycznej

Urządzenie wykorzystywane będzie przez różne grupy badawcze pracujące na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. 

     

 

 

Zakup wyposażenia dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót