[Konkurs #3] „Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego, nabór I” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #3, którego celem jest finansowanie niezbędnych remontów i napraw oraz modernizacji i doposażenia aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. prowadzą działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife,
 2. przedstawią we wniosku dorobek projektowy z ostatnich 5 lat (otrzymane projekty naukowe realizowane w jednostce), w postaci:
  1. przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych (EU, NCN, NCBR lub równoważny), w którym Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli Lidera, oraz
  2. przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych prowadzonego we współpracy międzynarodowej,
 3. przedstawią we wniosku dorobek publikacyjny jednostki za ostatnie 3 lata, w postaci przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z IF (wskaźnik cytowań) ≥ 6 lub ≥ 140 pkt w obowiązującym Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do wglądu),
 4. przedstawią krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem modernizowanej / naprawianej / doposażanej aparatury,
 5. przedstawią krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki,
 6. wyrażą zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ,
 7. przedstawią zewnętrzną wycenę dokonywanej naprawy / modernizacji / doposażenia (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 500 000,00 PLN. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000,00 PLN. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w poniedziałek 30 listopada 2020 r. o godz. 9:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zespół Wykonawczy POB

 


Regulamin Konkursu #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I


Instrukcja składania wniosków w aplikacji konkursowej – Strefa ID.UJ


 


Powrót