[Konkurs #8] „Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,   

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłasza Konkurs #8 którego celem jest dofinansowanie zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLIFE.  

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, z których co najmniej jeden spełnia łącznie warunki:  

  • jest pracownikiem UJ CM lub UJ-JCET zatrudnionym w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych 
  • posiada dorobek naukowy obejmujący przynajmniej 8 publikacji w czasopismach umieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • posiada co najmniej stopień doktora  

Pozostali członkowie zespołu biorący udział w projekcie nie muszą być nauczycielami akademickimi (mogą to być doktoranci bądź studenci). 

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to minimalnie 25 000,00 zł i maksymalnie 50 000,00 zł. Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych.   

 

Wnioskodawca w imieniu zespołu przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLIFE. Opis projektu musi zawierać: 

  • wyraźnie zdefiniowany cel badawczy, w ramach tematyki badawczej POB qLIFE, 
  • informację, w jaki sposób projekt wpisuje się w zasadę 4I (interdyscyplinarność, internacjonalizacja, innowacja, integracja), będącą myślą przewodnią programu ID.UJ, 
  • naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań, 
  • zwięzły opis planowanych badań wraz z harmonogramem i kosztorysem.   

 

Wnioskodawcy zobowiązują się do wykonania rzetelnej recenzji losowo wybranych maksymalnie 10% wniosków złożonych w niniejszym konkursie, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i przygotowanymi zasadami oceny, w terminie do 14 dni od dnia uzyskania dostępu do recenzowanych wniosków. Powyższe traktowane jest jako współpraca w ramach Konkursu i ma związek z działalnością statutową i misją naukową UJ, a Wnioskodawcom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie na podstawie Regulaminu za wykonanie ww. recenzji, co Wnioskodawcy akceptują, przystępując do Konkursu. 

  

Ocena merytoryczna zgłoszonych projektów dokonywana jest na podstawie średniej z 2 recenzji, wykonywanych przez losowo wybranych wnioskodawców, innych niż zainteresowany wnioskodawca oraz w oparciu o kryteria twarde przedstawione w Regulaminie Konkursu (normalizowany dorobek naukowy).  

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem – https://strefaid.uj.edu.pl. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2021 r. 

  

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 

 


Regulamin Konkursu #8 – Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE


Instrukcja składania wniosków


Ramowe zasady przyznawania minigrantów w ramach ID.UJ


Lista produktów i rezultatów


 


Powrót