[Konkurs #16] „Finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #16, którego celem jest dofinansowanie zespołów badawczych realizujących projekt we współpracy międzynarodowej w ramach tematyki badawczej POB qLIFE.

 

Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone zespoły badawcze, tworzące zespół realizujący projekt we współpracy międzynarodowej na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Projekt może być poprzedzony badaniami wstępnymi lub odnosić się do nowej tematyki.

Zespół musi składać się z co najmniej dwóch członków – nauczycieli akademickich, z których co najmniej jeden spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest pracownikiem UJ CM lub UJ-JCET zatrudnionym w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
 • posiada dorobek naukowy obejmujący przynajmniej 8 publikacji w czasopismach umieszczonych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, aktualnym na dzień składania wniosku. Spośród 8 publikacji w co najmniej dwóch jest pierwszym autorem;
 • posiada stopień co najmniej doktora uzyskany do 8 lat od dnia złożenia wniosku.

 

Łączny budżet konkursu wynosi 1 500 000 zł. Minimalna kwota finansowania dla pojedynczego projektu wynosi 250 000 zł, maksymalna kwota to 750 000 zł. Maksymalny czas realizacji projektu to 24 miesiące.

 

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 • współczynnik określający dorobek naukowy – indeks H partnera zagranicznego, obliczany automatycznie, zgodnie z danymi dostępnymi w systemie Web of Science na dzień złożenia wniosku;
 • oryginalność, innowacyjność i poziom proponowanych badań (1-20 pkt.);
 • uzasadnienie prowadzenia badań zgodnych z zasadą 4I (1-20 pkt.);
 • możliwość wykonania planowanych badań zgodnie z harmonogramem oraz przedstawionym kosztorysem (1-20 pkt.).

 

Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym:

 •  zakup odczynników i materiałów zużywalnych;
 •  zakup drobnej aparatury lub doposażenie i remont istniejącej (maksymalnie 10% całkowitych kosztów realizacji projektu);
 •  zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania zewnętrznego;
 •  wynagrodzenia dla członków zespołu (maksymalnie 75% całkowitych kosztów realizacji projektu);
 •  przygotowanie pracy do publikacji (tj. koszty analizy statystycznej, opracowanie edytorskie tekstu, tłumaczenie językowe), opłatę za publikację; łącznie obydwa punkty to maksymalnie 5% całkowitych kosztów realizacji projektu.

 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ z dniem 18 września 2023 r. Termin składania wniosków upływa 17 października 2023 r. Wnioski należy składać za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 06 listopada 2023 r.

 

Zespół POB qLIFE

 


Konkurs #16 Regulamin międzynarodowe programy badawcze qLIFE 2023


EN Konkurs #16 Regulamin międzynarodowe programy badawcze qLIFE 2023


Instrukcja składania wniosku Konkurs #16


 


Powrót