NABÓR ZAKOŃCZONY! Konkurs #12 – „Wsparcie najlepszych publikacji naukowych” – Nabór II

Szanowni Państwo, 

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #12, którego celem jest finansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków w renomowanych czasopismach naukowych.

                                                      

Prosimy o zgłaszanie prac spełniających kryteria jakościowe określone w Regulaminie Konkursu #12 i znajdujących się w obszarze tematycznym POB qLIFE: 

  • choroby społeczno-cywilizacyjne (m.in. choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne);
  • zdrowie reprodukcyjne;
  • medycyna regeneracyjna;
  • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych);
  • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków;
  • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment;
  • eZdrowie;
  • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem;

 

Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach ogłoszonego Konkursu #12 będzie obejmowała jedynie prace, których koszty wydania nie zostały pokryte z innych źródeł oraz prace zgłaszane z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Ponadto, zgłaszane do konkursu publikacje muszą być już zaakceptowane przez redakcje i nieopłacone.

 

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 350 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł.

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych na przeprowadzenie Konkursu #12. Za przeprowadzenie wyboru wniosków, które otrzymają finansowanie, odpowiada Koordynator POB qLIFE.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem – https://strefaid.uj.edu.pl. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków.

 

Zespół POB qLIFE  

 

UWAGA – zmiana kryteriów naboru (10.05.2022)

W Konkursie #12 POB qLIFE zmodyfikowano kryteria naboru. Punkt 2 w Załączniku 1 otrzymuje brzmienie: Czasopismo notowane w górnym kwartylu (25% najczęściej cytowanych artykułów) zgodnie z listą Scopus (SciVal) aktualną na dzień 01.02.2022. Zachęcamy do składania wniosków.

 


Regulamin Konkursu #12 – „Wsparcie najlepszych publikacji naukowych” – Nabór II


Instrukcja składania wniosku konkursowego


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu


Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu


Oświadczenie nr 1 uczestnika konkursu


Oświadczenie nr 2 uczestnika konkursu


 


Powrót