Związki o potencjalnej aktywności przeciwpsychotycznej

Zespół dr Anny Czopek poszukując związków o potencjalnej aktywności przeciwpsychotycznej badał potencjalne ligandy fosfodiesterazy 10A i receptorów serotoniny.  

W poniższej publikacji, opisano syntezę biblioteki nowych związków oraz zbadano ich właściwości hamowania fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7. Spośród zsyntetyzowanych i przebadanych związków, pochodne 1H-benzimidazolu zidentyfikowano jako silne inhibitory PDE10A. Do dalszej oceny farmakologicznej wybrano jeden z nich będący najsilniejszym inhibitorem PDE10 (IC50 = 886 ± 0,017 nM) spośród badanych związków oraz spełniający kryteria reguły Lipińskiego (tzw. drug likeness, a więc zestaw prostych reguł wskazujących na podobieństwo do istniejących leków pod kątem ich właściwości fizyko-chemicznych).  

W celu wyjaśnienia jego działania hamującego wobec PDE10A określono sposób wiązania związku z miejscem aktywnym fosfodiesterazy, korzystając z metod modelowania molekularnego. Wykonano także wstępne badania neurotoksyczności i hepatotoksyczności w warunkach in vitro, wykazując brak istotnej statystycznie toksyczności dla zastosowanych linii komórkowych. Ponadto oszacowano jego właściwości przeciwpsychotyczne w indukowanej hiperlokomotorycznej aktywności u myszy. Aby wyjaśnić mechanizm leżący u podstaw jego działania przeciwpsychotycznego konieczne są dalsze badania w tym kierunku.  

 

Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/molecules25173868

 

Publikacja powstała ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót