Zakup fluorescencyjnego licznika komórek

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” Wydział Farmaceutyczny UJ CM dokonał zakupu fluorescencyjnego licznika komórek, który doposażył funkcjonującą pracownię hodowli komórkowych.

Zakupione urządzenie pozwala na oznaczanie ilości oraz żywotności komórek w badanych próbkach, działając w oparciu o podwójne barwienie fluorescencyjne jodkiem propidyny i oranżem akrydyny. Technika ta, stanowiąca alternatywę dla tradycyjnego barwienia błękitem trypanu, pozwala na bardzo precyzyjne pomiary, nawet w przypadku trudnych próbek, zawierających zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych, fragmentów komórek czy czerwonych krwinek. Z tego powodu zakupiony licznik doskonale sprawdza się przede wszystkim w oznaczeniach komórek pierwotnych izolowanych z tkanek zwierzęcych. Wbudowane protokoły analizy obrazu pozwalają ponadto na określenie rozmiaru oraz stopnia agregacji komórek. Natomiast zastosowanie detektorów fluorescencji w zakresie światła czerwonego i zielonego umożliwia podstawowe analizy barwienia komórek dowolnymi fluoroforami o kompatybilnych właściwościach spektralnych.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót