Szkolenia z POB qLife – relacje uczestników

Prezentujemy Państwu ostatnie już relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”, którego celem było podniesienie kompetencji twardych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) poprzez finansowanie kosztów udziału w szkoleniach. Laureaci naszego konkursu uczestniczyli w szkoleniach, kursach wykładowych oraz warsztatach teoretyczno-praktycznych. Uczyli się obsługi sprzętu, programów komputerowych, poznawali nowoczesne techniki interpretacji wyników badań i sprawnego posługiwania się istniejącymi bazami danych, a przede wszystkim mieli okazję do wymiany doświadczeń.   

 

Pan  dr hab. Paweł Paśko z  Zakładu Bromatologii UJ CM, zdecydował się na udział w kursie zorganizowanym przez Center of Excellence in Sustainable Food and Agricultural Systems, NMU w Stanach Zjednoczonych. Szkolenie dotyczyło nowoczesnych metod wykorzystywanych w produkcji żywności funkcjonalnej, a jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami zabezpieczania aktywnych substancji, pozyskanych z żywności, jak również ekstraktów z owoców czy warzyw, przez tworzenie specjalnych barier zabezpieczających przed możliwymi interakcjami w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Jednym z takich sposobów jest przygotowanie mikrokapsułek, zawierających określone substancje odżywcze lub ekstrakty roślinne. Pozwala to także na stworzenie preparatów o kontrolowanym uwalnianiu, jak również na ograniczenie negatywnego wpływu temperatury czy procesów utleniania na jakość i ilość związków czynnych w żywności funkcjonalnej, czy preparatach pre- i probiotycznych. Polimery wykorzystywane do tego celu to nie tylko klasyczne związki chemiczne, stosowane w przemyśle farmaceutycznym, ale również białka, pozyskane z odpadów powstających przy obróbce bawełny czy hodowli krewetek.  

Szkolenie o tak multidyscyplinarnym charakterze umożliwiło poznanie nowych metod nowoczesnego podejścia do wytwarzania żywności funkcjonalnej, o zwiększonej biodostępności oraz odporności na niekorzystne czynniki. Pozwoli to w przyszłości na planowanie dalszych prac badawczych nad żywnością funkcjonalną, uwzględniających ten aspekt. 

Z kolei Pani dr Zuzanna OrubaZakładu Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej dzięki funduszom POB qLife wzięła udział w szkoleniu Perio Master Clinic „Ortho-Perio Synergy” zorganizowanym przez stowarzyszenie European Federation of Periodontology (EFP) w dniach 3-4 marca 2023 w Antwerpii (Belgia). Tematyka szkolenia, które miało formę sympozjum, koncentrowała się na zagadnieniach związanych z interdyscyplinarnym postępowaniem periodontologiczno-ortodontycznym. Główna sesja szkoleniowa dotyczyła terapii ortodontycznej u pacjentów z najwyższym, IV stadium zapalenia przyzębia, u których dochodzi do zaburzeń okluzji wtórnych oraz utraty tkanek przyzębia. Przedstawiono i szeroko omówiono najnowsze wytyczne EFP dotyczące multidyscyplinarnego leczenia, które jest niezbędne do skutecznej rehabilitacji narządu żucia u tych pacjentów. Kolejny ważny nurt tematyczny sympozjum dotyczył postępowania z brakami zębowymi (powstałymi wskutek urazu lub agenezji zawiązków zębowych) w strefie estetycznej u pacjentów młodocianych. Prelegenci z wielu dziedzin stomatologii (ortodonci, periodontolodzy, protetycy i chirurdzy stomatologiczni) omówili ryzyko związane ze stosowaniem implantów zębowych u młodocianych pacjentów, u których postępuje wzrost wyrostka zębodołowego szczęki w wymiarze pionowym oraz przedstawili alternatywne możliwości – małoinwazyjne rozwiązania protetyczne lub autotransplantację zębów. Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą Pani Doktor na sfinalizowanie pracy nad publikacją dot. terapii ortodontycznej pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz zostaną wykorzystane w dalszej pracy badawczo-naukowej. 

Koszty udziału w szkoleniu były finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego  qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.      


Powrót