System TEG® 6s w Zakładzie Chorób Zatorowo-Zakrzepowych IK UJ CM

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii UJ CM korzystając ze wsparcia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE zakupił urządzenie TEG® 6s – system analizy hemostazy czyli tromboelastometr i agregometr zestawione w jednym aparacie. 

 

Badacze z Instytutu Kardiologii UJ CM wykorzystują system TEG® 6s (HAEMONETICS®) do szybkiej i kompleksowej analizy hemostazy, w tym wewnątrzpochodnego i zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia krwi w 4 odrębnych kanałach. Aparat TEG 6s umożliwia jednoczesną analizę kinetyki formowania i lizy skrzepu z krwi pełnej poprzez pomiar częstotliwości drgań próbki krwi mierzonej za pomocą diody elektroluminescencyjnej.  

Użycie systemu TEG 6s pozwoli na dopełnienie prowadzonych w Jednostce badań nad strukturą i czynnością osoczowego skrzepu fibrynowego. System ten stanowi wsparcie w realizacji bieżących projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i dotacji na rozwój potencjału naukowego Jednostki, jak również umożliwia realizację projektów dla zainteresowanych Badaczy.

Zakup sprzętu został zrealizowany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót