Powstaje nowe stanowisko ergo-spirometryczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

1. Bardzo proszę o krótki opis zakupionego urządzenia. Do jakich zadań będzie użyty w kontekście aktywności naukowej Wydziału?

Wobec rosnącego znaczenia fizjologii wysiłku fizycznego w medycynie i w naukach o zdrowiu, istnieje konieczność wprowadzenia poszerzonego programu nauczania fizjologii wysiłku na kierunkach kształcenia realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest planowane powołanie w niedalekiej przyszłości na Wydziale Nauk o Zdrowiu CMUJ nowej jednostki – Katedry Fizjologii Wysiłku, która poza działalnością naukową, zapewniałaby kształcenie studentów w zakresie fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego. W tworzonej jednostce jednym z podstawowych narzędzi naukowych, które umożliwią kompleksowy pomiar parametrów fizyko-chemicznych zachodzących w ciele badanego w trakcie wysiłku fizycznego jest właśnie zakupione pełne stanowisko ergo-spirometryczne. Planowane badania pozwolą na precyzyjne określenie czynników warunkujących wydolność fizyczną człowieka m.in. w procesie starzenia się jak i w przebiegu licznych chorób – zwłaszcza chorób metabolicznych oraz chorób układu sercowo-naczyniowego człowieka.    

2. Czy trudno uzyskać środki na zakup tego rodzaju sprzętu?

Zespół koordynujący POB qLIFE z dużym zrozumieniem przyjął przedstawiony plan powołania, a co za tym idzie wyposażenia w aparaturę naukową, nowej jednostki naukowo-badawczej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i ostatecznie zaakceptował nasz wniosek. Zdjęcia pochodzą z broszury producenta, ponieważ wciąż jeszcze trwa remont pomieszczeń przeznaczonych dla nowej jednostki, jednakże jak tylko urządzenia zostaną zainstalowane w docelowej lokalizacji zdamy fotorelację.

Jak wyglądała współpraca z POBem qLIFE?

Współpraca jest tak dobra, że z dużą nadzieją możemy patrząc w przyszłość planować rozwój potencjału badawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu, co zresztą wpisuje się w strategiczne cele wyznaczone przez POB qLIFE.

*Grafiki pochodzą z katalogu producenta

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót