Rozbudowa zaplecza aparaturowego w Zakładzie Chemii Leków

Wydział Farmaceutyczny korzystając ze wsparcia finansowego Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE doposażył swoje laboratorium w Zakładzie Chemii Leków w nowy sprzęt, jakim jest autosampler.

Zakupiony dodatkowy autosampler stanowi rozszerzenie autosamplera HeadSpace TriPlus 500, będącego częścią systemu HS-GC. Rozszerzenie autosamplera zwiększa ilość próbek możliwych do zbadania w jednym cyklu analitycznym z 12 do 120, co znacząco zwiększy przepustowość aparatu, szczególnie w przypadku analiz ilościowych. Upgradowany aparat jest wykorzystywany do badania związków lotnych obecnych w próbkach, w szczególności do wykrywania i oznaczania ilościowego pozostałości rozpuszczalników organicznych oraz do oznaczania związków lotnych w złożonych matrycach, takich jak krew, osocze, żele, maści, i inne.

 

 

 

Zakup urządzenia został zrealizowany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót