Rozbudowa urządzenia ImageXpress Micro XLS

Urządzenie ImageXpress Micro XLS służy do prowadzenia zaawansowanych badań in vitroex vivo dotyczących obrazowania komórek w tzw. technologii high-content screening (HCS). Technologia HCS opiera się na automatyzacji mikroskopii w połączeniu z wieloparametryczną analizą obrazu oraz możliwością przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym. Tego typu techniki wpisują się w intensywnie rozwijany nurt technologiczny w dziedzinie biologii komórkowej oraz w badaniu nowych leków, szczególnie ze względu na możliwość wykonywania skriningu wysokoprzepustowego. W ramach programu POB qLife sfinansowana została rozbudowa urządzenia ImageXpress Micro XLS o moduł dedykowany do pomiaru wzrostu neurytów tzw. Neurite Outgrowth Application Module. Zakupiona wersja oprogramowania MX 5.3.0 umożliwia m.in. ocenę wzrostu neurytów – pomiar ich długości, rozgałęzień czy ilości kolców dendrytycznych.

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony jednostek Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz ośrodków zewnętrznych główne obszary zastosowania w/w urządzenia będą dotyczyły oceny procesów apoptozy, badania białek, metabolitów, struktur komórkowych, morfologii komórek i organelli, migracji komórek oraz neuroprotekcji/neuromodulacji i synaptogenezy. System ImageXpress Micro XLS obecnie znajduje się na wyposażeniu Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W przyszłości przewiduje się jego zaimplementowanie do powstającego Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (ang. Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases, CDT-CARD), gdzie stanowić będzie istotny element infrastruktury badawczej, skupiającej się na szeroko pojętej platformie badań przedklinicznych in vitro.

        

* zdjęcia ze strony producenta

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót