REPOZYTORIUM PRÓBEK BIOLOGICZNYCH

Od roku 2012 trwa ścisła współpraca naukowo-badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w ramach której na terenie Szpitala badacze UJ CM prowadzą projekty finansowane zarówno ze środków własnych Uczelni, jak i ze źródeł zewnętrznych.

Rok 2020 otworzył nowy rozdział we wspólnych działaniach, gdy za zgodą obu instytucji na terenie Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2 uruchomione zostało wspólne Repozytorium Próbek Biologicznych. Repozytorium oferuje badaczom możliwość opracowania, gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego, a dzięki systemowej rejestracji próbek Uczelnia i Szpital mają wgląd w gromadzoną pulę materiału biologicznego, w tym rodzaj i ilość zbieranych w toku badań materiałów, dotychczas rozproszonych w różnych jednostkach organizacyjnych i służących celom poszczególnych projektów badawczych.

 

Na potrzeby funkcjonowania Repozytorium, z funduszy Programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” (POB qLife), m.in. zakupione zostało wyposażenie techniczne obejmujące wirówkę wysokoobrotową z chłodzeniem, medyczną szafę mroźniczą do przechowywania osocza i krioprecypitatu, zamrażarkę niskotemperaturową do -86°C oraz medyczną szafę chłodniczą do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych wraz z bezprzewodowym systemem monitoringu temperatury dla tych 3 urządzeń.

 

Od początku funkcjonowania Repozytorium jego obsługę zapewniają studenci V roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego UJCM: Piotr Barasiński, Natalia Kaczocha, Wojciech Rebizant i Joanna Wierciak. Praca w Repozytorium stwarza młodym adeptom nauki szansę uczestniczenia w przedsięwzięciu kluczowym dla rozwoju Uczelni. Ich entuzjazm i zaangażowanie przekładają się na wysoką jakość usług oferowanych przez Repozytorium korzystającym z niego badaczom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 


Powrót