„Program Visiting Scientists – Edycja II” – NABÓR OTWARTY

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Programie Visiting Scientists – Edycja II, którego celem jest finansowanie kosztów związanych z zaproszeniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego, goszczącego w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

 

Możliwość finansowania pobytu dotyczy Naukowców Wizytujących pracujących minimum 2 ostatnie lata poza Rzeczpospolitą Polską.

Wnioskodawcami mogą być osoby, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

 1. są Kierownikami Jednostki UJ CM lub JCET zapraszającej Naukowca Wizytującego, albo posiadają zgodę Kierownika Jednostki UJ CM lub JCET zapraszającej Naukowca Wizytującego, oraz
 2. posiadają co najmniej stopień doktora.

 Jednostka rozumiana jako Zakład/Katedra/Klinika może złożyć tylko jeden wniosek.

 

Wniosek musi zawierać:

 • krótki opis zawierający informacje na temat osoby zapraszanej, w tym informację o dotychczasowej współpracy;
 • proponowany czas pobytu, który nie może być krótszy niż 1 miesiąc oraz planowany termin wizyty;
 • szczegółowy plan badań/zajęć dydaktycznych na czas pobytu z przewidywanym rezultatem planowanych działań;
 • zestawienie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z wykonywaniem opisanych we wniosku czynności przez Naukowca Wizytującego w trakcie pobytu;
 • krótka informacja o korzyściach dla jednostki wynikających z przyjazdu Naukowca Wizytującego – przedstawienie przewidywanych technik i metod badawczych lub dydaktycznych, które zostaną wykorzystane w trakcie wizyty.

 

Zakres tematyki badawczej, w ramach której powinien działać zaproszony Naukowiec Wizytujący musi być bezpośrednio związana z domenami będącymi przedmiotem działalności POB qLIFE:

 • choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
 • zdrowie reprodukcyjne,
 • medycyna regeneracyjna,
 • rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
 • ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
 • biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
 • eZdrowie,
 • modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

 

Łączny budżet konkursu wynosi 250 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca wynosi 50 000 zł.

 

Zasady finansowania:

 • uzyskane w ramach naboru środki mogą być przeznaczone na finansowanie podróży i pobytu Naukowca Wizytującego;
 • nie przewiduje się możliwości bezpośredniego finansowania zadań i projektów badawczych;
 • w przypadku wykorzystania uzyskanych w niniejszym naborze środków bezpośrednio do opłacenia zakwaterowania lub innych kosztów związanych z pobytem, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających te wydatki;
 • z Naukowcem Wizytującym może zostać zawarta umowa zlecenia albo umowa o dzieło i koszty związane z tą umową mogą zostać pokryte ze środków naboru.

 

Zasady realizacji:

 • Wnioskodawcy, którzy uzyskali finansowanie zobowiązani są do:
  • korzystania z infrastruktury UJ do zapewnienia noclegów dla przyjeżdzającego badacza, jeśli jest to możliwe;
  • wyrażenia zgody na działania promocyjne w ramach POB qLIFE.
 • Wszystkie działania związane z zaproszeniem, zaangażowaniem, zakwaterowaniem oraz kwestiami administracyjnymi przeprowadza wnioskodawca, który uzyskał finansowanie.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do przygotowania krótkiego raportu z wizyty po jej zakończeniu. Raport powinien zawierać informację nt. twardych punktów końcowych, które udało się osiągnąć dzięki wizycie (m.in. liczba zrealizowanych przez Naukowca Wizytującego godzin dydaktycznych, przygotowanych publikacji naukowych, zgłoszonych wystąpień na konferencjach naukowych itp.) i zostać złożony do 3 miesięcy po zakończeniu wizyty.

 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ w dniu 20 maja 2024 r.  i będzie prowadzony w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Biurze POB qLIFE – Dział Nauki UJ CM, ul. Skawińska 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia „Oświadczenia uczestnika naboru o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych”. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

 Zespół POB qLIFE

 


Konkurs #20 Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania


Konkurs #20 Klauzula RODO


 


Powrót