INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA POB qLIFE – PODSUMOWANIE ROKU 2020

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza jest zwiększenie rozpoznawalności uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Podejmowane w tym celu działania obejmują wspieranie współpracy międzynarodowejwspomaganie starań o granty badawcze, wspieranie innowacyjnych badań i systemów kształcenia, odpowiedzialność społeczna, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii. 

Działania wdrożone w ramach POB qLIFE: 

 

Konkurs #1 – Refundacja kosztów publikacji naukowych. 

W konkursie udało się osiągnąć planowane cele i dofinansować publikacje o charakterze interdyscyplinarnym, integrujące ośrodki naukowe oraz zrealizowane we współpracy międzynarodowej, w których wykorzystano lub opisano nowatorskie technologie. 

Wsparcie zostało przyznane 23 wnioskodawcom, pracownikom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Średni 5-cio letni wskaźnik IF finansowanych prac wynosi 4,56, a średnia punktacja MNiSW 115. 

16 wniosków pochodziło od pracowników i doktorantów Wydziału Lekarskiego, 6 Wydziału Farmaceutycznego i 1 Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

Konkurs #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLIFE. 

Do konkursu zgłoszono 30 projektów, komisja rekrutacyjna w oparciu o wyniki oceny Recenzentów zewnętrznych wyłoniła 4 projekty, które otrzymały finansowanie w ramach konkursu. Lista zwycięskich projektów:     

 

Lider po stronie POB qLIFE 

 • dr hab. Monika Majewska-Szczepanik (Wydział Nauk o Zdrowiu) / prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – „Poly(I:C) as a potential stimulator of NK cell action in mouse model of coronavirus infection” – 100 000,00    
 • dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara (Wydział Farmaceutyczny) / dr Sylwia Bobis-Wozowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) – “Identification of molecular targets regulating metabolic maturation of human iPSCs-derived cardiomyocytes for the potential use in regenerative medicine” – 100 000,00 zł.    

Lider po stronie POB BioS:  

 • dr hab., prof. UJ Martyna Elas (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) / prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon (Wydział Lekarski) – „Hamowanie wzrostu przerzutów ludzkiego czerniaka błony naczyniowej w modelu zwierzęcym” – 100 000,00 zł 
 • dr n. med. Mateusz Kwitniewski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) / dr hab. Grzegorz Porębski (Wydział Lekarski) – „Test aktywacji mastocytów jako potencjalna metoda diagnostyczna polekowych reakcji natychmiastowych na antybiotyki beta-laktamowe: znaczenie drogi IgE-zależenej i MRGPRX2-zależnej” – 55 000,00 zł 

 

Konkurs #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” 

Wsparcie zostało przyznane 11 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę: 496 915,77 zł
Lista zwycięskich wniosków: 

 • Zakład Chemii Leków (Wydział Farmaceutyczny) – 50 000,00 zł 
 • Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji (Wydział Farmaceutyczny) – 45 000,00  
 • Zakład Farmacji Społecznej (Wydział Farmaceutyczny) – 48 040,00 zł 
 • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 47 900,00 zł 
 • Katedra Fizjologii (Wydział Lekarski) – 46 600,00 zł 
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) – 49 307,29 zł 
 • Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych (Wydział Farmaceutyczny) – 48 500,00 zł 
 • Zakład Chemii Organicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 44 134,22 zł 
 • Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON (Wydział Lekarski) – 49 798,00 zł 
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 47 400,00 zł 
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi (Wydział Lekarski) – 20 236,26 zł 

 

Wykaz działań/zakupionego sprzętu:

Serwis zamrażarki niskotemperaturowej  

20 236,26 zł 

Serwis termocyklera/aparatu do qPCR. 

Suwak z przysłoną oraz modulator dla kontrastu 

47 400,00 zł 

Oprogramowanie do obsługi mikroskopu 

Zestaw filtrów fluorescencyjnych 

Mikroskop z wyposażeniem 

49 798,00 zł 

Naprawa i przegląd systemu HPLC  

44 134,22 zł 

Urządzenie do elektronicznego testu na zwierzętach  

   48 500,00 zł 

Mikroskop odwrócony z wyposażeniem 

Serwis i doposażenie istniejącej aparatury 

49 307,29 zł 

Komora czystej pracy z próbkami DNA 

46 600,00 zł 

Mikrowirówka z wyposażeniem 

Inkubator laboratoryjny CO2 

47 900,00 zł 

Sprzęt komputerowy  

48 040,00  

Głowica pomiarowa siły 2N klasy 0,5 do maszyny EZ-Test-LX 

45 000,00 zł 

Procesor serwerowy 

Pamięć Ram 16 GB – 30 szt.  

Generator azotu do aparatu UPLC/MS 

50 000,00 zł 

 

Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Do konkursu zgłoszono 4 wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 2 z nich,
które otrzymają finansowanie.  Lista zwycięskich kandydatów:  

 

 • Dr hab. Przemysław Błyszczuk, prof. UJ (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii) / dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara (Zakład Bromatologii) pt. “Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim”
 • Dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ (Zakład Patofizjologii) / dr Gniewomir Latacz (Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) pt. “Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznych i renina-angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne”

 

Konkurs #5  Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM – wnioski konkursowe są w trakcie recenzji- 31.03.2021 ogłoszenie wyników.  

 

Zakupy sprzętu w ramach Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Wsparcie Wydziału Farmaceutycznego:  

 • System UHPLC/MS 
 • Urządzenie do obrazowania procesu rozpuszczania substancji chemicznych w czasie (microDISS profiler) 
 • Urządzenie do zautomatyzowanego, symultanicznego pomiaru pKa i logD substancji chemicznych (SiriusT3) 

Wsparcie Wydziału Nauk o zdrowiu:  

 • Zestaw LC-MS z detektorem fluorescencyjnym oraz spektrometrem typu IMS-QTOF 
 • Ergospirometr wraz z osprzętem w tym EKG, wraz z wyposażeniem 
 • Cykloergometr – 2 sztuki  
 • Dwie zamrażarki niskotemperaturowe do -86°C i jedna do -40°C – do przechowywania materiału biologicznego o dużej wartości naukowej.  

Wsparcie Wydziału Lekarskiego: 

       Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom badaczy z UJ CM, którzy realizują swoje projekty na terenie NSSU, POB gLIFE stworzył i wyposażył jednostkę wsparcia. Jednostka ta jest pierwszym etapem w budowaniu Repozytorium Materiału Biologicznego UJ CM.  
Wyposażenie:  

 • Medyczna szafa mroźnicza do przechowywania osocza i krioprecypitatu, 
 • Zamrażarka niskotemperaturowa do 86°C oraz 
 • Medyczna szafa chłodnicza do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych firmy Bolarus wraz z bezprzewodowym systemem monitoringu temperatury on-line dla tych 3 urządzeń 
 • Wirówka wysokoobrotowa model Centrifuge 5804R firmy Eppendorf wraz z wyposażeniem.  

 

 • Stanowiska wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM.  
 • Mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem – zakupiony dla Katedry Mikrobiologii UJ CM – Olympus BX63.

 


Powrót