Pierwsi laureaci naboru „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, jest realizowane działanie, którego celem jest finansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).   

 

Pierwsze beneficjentki już skorzystały z dofinansowania i wzięły udział w wybranych przez siebie szkoleniach. 

 

Pani dr Gabriela Wyszogrodzka-Gaweł z Zakładu Farmacji Społecznej wybrała szkolenie on-line pt. „Incorporating population variability into mechanistic prediction of PK and modeling PK/PD” organizowane przez Simcyp Certara UK, które dotyczyło metod i narzędzi mechanistycznego, opartego o fizjologię modelowania podania leków i opracowywania mechanistycznych korelacji in vitro-in vivo (IVIVC). Wykłady oraz ćwiczenia pozwoliły nabyć Pani Doktor umiejętności tworzenia modeli PBPK, przewidywania klirensu metabolicznego, efektów interakcji lekowych, modelowania dystrybucji leków do organów i tkanek oraz zdobyć wiedzę z zakresu wpływu transporterów i krążenia jelitowo-wątrobowego na kinetykę leków i  interakcje, wpływu zmienności wewnątrzosobniczej oraz zmian kinetyki leków w rożnych populacjach docelowych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane było oprogramowanie Simcyp Simulator. 

 

Pani mgr inż. Teresa Płatek z Pracowni Biologii Molekularnej WL wybrała kurs stacjonarny. Uczestniczyła w 3-dniowych warsztatach szkoleniowych pt. ”Next-Generation sequencing data analysis – Workshop for beginners” w dniach 7-9.07.2022 w Warszawie zorganizowanych przez firmę SEQme.  Program warsztatów obejmował podstawy analizy bioinformatycznej wyników sekwencjonowania następnej generacji (NGS), a w szczególności oceny jakości surowych danych oraz wykonywania podstawowych etapów analizy pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej. W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawami metody, etapami sekwencjonowania, różnicami technologicznymi oraz możliwościami zastosowania w badaniach naukowych. Zostały zaprezentowane również dostępne darmowe programy do analizy bioinformatycznej. Umiejętności nabyte w trakcie kursu zostaną wykorzystane przez Panią magister przy analizie posiadanych już wyników sekwencjonowania NGS oraz umożliwią dalsze wykorzystanie techniki sekwencjonowania NGS w  realizacji projektów własnych oraz projektów Katedry. 

 

 

Z kolei Pani dr hab. Barbara Wiśniowska z Zakładu Farmacji Społecznej wzięła udział w  szkoleniu pt. „Non-oral absorption” organizowanym przez Simcyp Certara UK w formie on-line.  Tematyka kursu dotyczyła metod i narzędzi mechanistycznego, opartego o fizjologię modelowania miejscowego podania leków, opracowywania mechanistycznych korelacji in vitro-in vivo (IVIVC) oraz przeprowadzania wirtualnych badań biorównoważności (VBE). Wykłady oraz ćwiczenia pozwoliły nabyć umiejętności niezbędne do przygotowania modeli PBPK dla leków podawanych na skórę i błony śluzowe z uwzględnieniem postaci leku i  zachodzących w niej przemian. Zaprezentowane zostały także cele i metody  opracowywania korelacji IVIV. Podczas ćwiczeń wykorzystywane było oprogramowanie Simcyp Simulator, model Multi-Phase Multi-Layer (MPML) MechDermA oraz moduł IVPT. 

 

Koszty udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót