Nowoczesny tandemowy spektrometr mas na Wydziale Farmaceutycznym

Na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ działa już nowoczesny tandemowy spektrometr mas. Po kilku dniach szkoleń zespół Katedry Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego rozpoczął pracę z nowym urządzeniem.

Urządzenie Waters™ Xevo™ TQD to nowoczesny tandemowy, kwadrupolowy spektrometr mas przeznaczony do wysokowydajnych aplikacji UPLC-MS/MS. Zastosowana w nim technologia podwójnie ortogonalnej geometrii źródła jonów, tzw. Z-spray, umożliwia skuteczną eliminację cząsteczek neutralnych, podnosząc czułość metod analitycznych poprzez zmniejszenie wpływu matrycy. Dzięki szerokiej gamie opcji jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym, takich jak elektrorozpylanie (ES), jonizacja chemiczna (APCI), tryb mieszany (ESCI), bezpośrednia jonizacja ciała stałego (ASAP), spektrometr Xevo TQD pozwala analizować szeroką gamę związków od bardzo polarnych po niepolarne przy jednoczesnym skróceniu czasu wymaganego na konserwację źródła. Spektrometr umożliwia równoczesną rejestrację danych w trybach jonizacji dodatniej oraz ujemnej.

Spektrometr Xevo TQD wyposażony jest w komorę zderzeniową opartą o unikatową technologię T-Wave ™, dzięki której kontrolowana jest prędkość jonów macierzystych i potomnych, co poprawia stabilność sygnału, zwiększając powtarzalność, szybkość oraz czułość oznaczeń. Dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii RADAR™, możliwa jest równoczesna akwizycja danych z monitorowania reakcji następczych (MRM) oraz z pełnego skanu (FULL SCAN), co pozwala na szybkie określenie wpływu matrycy na oznaczany analit, a dzięki temu skrócenie procesu wdrażania metody analitycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Spektrometr współpracuje z ultrasprawnym chromatografem cieczowym UPLC Acquity H-Class PLUS wyposażonym w detektor z matrycą fotodiodową PDA. Akwizycja oraz obróbka danych zarządzana jest przez oprogramowanie MassLynx.

Urządzenie jest dostępne dla zainteresowanych badaczy i będzie wykorzystywane m.in. do pomiarów mas związków, monitorowania reakcji następczych (MRM) w celu identyfikacji ilościowej oraz jakościowej analitów, opracowywania i walidacji metod pozwalających na analizę związków nisko- i wielkocząsteczkowych w materiale biologicznym, badań z zakresu oceny profilu farmakokinetycznego i toksykokinetycznego nowych związków – produktów syntezy chemicznej, potencjalnych leków, identyfikacji metabolitów oraz poszukiwania ścieżek metabolizmu. Urządzenie będzie również wykorzystywane do analizy toksykologicznej wybranych związków w płynach biologicznych, oznaczania pozostałości leków w próbkach środowiskowych, oznaczania biomarkerów, narażenia na ksenobiotyki oraz poszukiwania nowo pojawiających się oraz niezidentyfikowanych zanieczyszczeń środowiska.

Planowane jest również zastosowanie urządzenia w analizach enologicznych, dotyczących charakterystyki frakcji polifenolowej w winach gronowych oraz w ocenie oddziaływania polifenoli i ekstraktów winnych na organizmy żywe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót