[Konkurs #11] „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego, nabór III” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo, 

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Nabór #11, którego celem jest finansowanie modernizacji i doposażenia istniejącego zaplecza aparaturowego oraz oprogramowania komputerowego, kluczowego dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w  §81  ust.2  Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na  poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków: 

 • prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife 
 • przedstawi dorobek projektowy z ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych 
 • przedstawią we wniosku dorobek publikacyjny jednostki za ostatnie 3 lata, w postaci przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z IF (wskaźnik cytowań) ≥ 6 lub ≥ 140 pkt w obowiązującym Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do wglądu), 
 • przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem modernizowanej/ kupowanej/ doposażanej aparatury, 
 • przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki, 
 • wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ, 
 • przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanej naprawy/ modernizacji/ doposażenia (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.), 
 • zadeklarują, że procedura zakupu zostanie przeprowadzona i zakończona do końca 2021 roku.                                                       

Środki finansowe mogą być przeznaczone na: 

 • zakup aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy,  
 • modernizację ww. aparatury lub doposażenie ww. aparatury, 
 • zakup oprogramowania naukowego. 

Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 Regulaminu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 • być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną,
 • być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń),
 • nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.).

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 340 000,00 zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to  30 000,00 zł, a minimalna kwota to  10 000,00 zł. 

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w PIĄTEK 22 PAŹDZIERNIKA 2021 r. o  godz. 10:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o  zapoznanie się z  regulaminem naboru oraz  instrukcją składania wniosków. Nabór wniosków o  finansowanie będzie prowadzony do  momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na  jego przeprowadzenie. 

 Zespół Wykonawczy POB qLIFE 

 

 


Regulamin Naboru #11


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Instrukcja składania wniosków w aplikacji konkursowej


Zobowiązanie uczestnika NaboruPowrót