Modernizacja aparatury w Zakładzie Toksykologii

Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego uzyskał finansowanie na modernizację dwóch spektrometrów masowych w ramach Konkursu #9. Udział w Konkursie organizowanym przez POB qLIFE w ramach programu ID.UJ pozwolił na przywrócenie sprawności kluczowej aparaturze.  

Systemy wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężone z tandemowymi spektrometrami masowymi (LC/MS/MS) stanowią uniwersalne rozwiązania bioanalityczne  w obszarze poszukiwania nowych leków, badań farmakokinetycznych, toksykokinetycznych oraz identyfikacji i oznaczania biomarkerów. Spektrometry masowe serii API3200 z uwagi na wyposażenie w jonizację pod ciśnieniem atmosferycznym, takie jak elektrorozpylanie (ESI) oraz jonizacja chemiczna (APCI) zaliczane są do czułych analizatorów mas, z przeznaczeniem do wysokowydajnych oznaczeń szerokiej gamy związków, zarówno polarnych, jak i niepolarnych, z równoczesnym monitorowaniem danych w trybach jonizacji dodatniej oraz ujemnej. 

Urządzenia serii API3200 wykorzystywane są do pomiarów mas nowych związków, produktów syntezy chemicznej, śledzenia reakcji następczych (MRM), w celu identyfikacji ilościowej oraz jakościowej analitów, opracowywania i walidacji metod pozwalających na analizę związków nisko- i wielkocząsteczkowych w materiale biologicznym, badań farmakokinetycznych i toksykokinetycznych nowych związków, identyfikacji metabolitów oraz poszukiwania ścieżek metabolizmu, oznaczania kwasów tłuszczowych w aspekcie tzw. lipidomiki celowanej, jak również w analizach enologicznych, dotyczących charakterystyki frakcji polifenolowej w winach gronowych oraz w ocenie oddziaływania polifenoli i ekstraktów winnych na organizmy żywe. 

Urządzenia API3200 są również wykorzystywane do analizy toksykologicznej wybranych związków w płynach biologicznych, oznaczania pozostałości leków w próbkach środowiskowych, oznaczania biomarkerów w wyniku narażenia na ksenobiotyki oraz poszukiwania nowo pojawiających się oraz niezidentyfikowanych zanieczyszczeń środowiska.  

 

 Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót