[Konkurs #5] „Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”– NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #5 którego celem jest dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Konkurs ma za zadanie umożliwienie kandydatom na doktoranta przygotowania i opublikowania wysoko punktowanych artykułów naukowych stanowiących istotny element oceny dorobku dla kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na różnych wydziałach UJ CM, prowadzących działalność naukową w różnych dyscyplinach oraz posiadających dorobek w postaci minimum 3 publikacji a także z kandydata na doktoranta do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Wnioskodawca w imieniu zespołu przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife. Opis projektu musi zawierać:

  • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego minigrant,
  • informację na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu,
  • naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań,
  • zwięzły opis planowanych badań, z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania kandydata na doktoranta

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 25 000,00 zł. Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane bezpośrednio jedynie na prowadzenie badań naukowych.

Oceny zgłoszonych projektów dokonuje Komisja powołana przez Koordynatora POB qLife po zatwierdzeniu przez Zespół Sterujący POB qLife.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem – https://strefaid.uj.edu.pl. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków.

Zespół Wykonawczy POB qLife


Regulamin Konkursu #5 – Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.


Instrukcja składania wniosków


Ramowe zasady przyznawania minigrantów w ramach ID.UJ


Lista produktów i rezultatów


 


Powrót