Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Zaprojektowanie funkcjonalnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do celowego dostarczania radiofarmaceutyków” w ramach programu strategicznego ID.UJ – POB qLIFE

Klinika Chorób Serca i Naczyń (Wydział Lekarski UJ CM) oraz  Zakład Fizyki Medycznej (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) oraz Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z 18 stycznia 2023 roku) ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowanego w ramach programu strategicznego ID.UJ – POB qLIFE.

 

Nazwa jednostki: Klinika Chorób Serca i Naczyń (Wydział Lekarski UJ CM) oraz  Zakład Fizyki Medycznej (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)

Nazwa stanowiskaDoktorant-Stypendysta (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM). Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniego interdyscyplinarnego  programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim

Tytuł projektu: „Zaprojektowanie funkcjonalnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do celowego dostarczania radiofarmaceutyków”

 

Wymagania:

 • Ukończone studia II-stopnia (magisterskie) z zakresu nauk biologicznych lub biotechnologii
 • Aktywność naukowa udokumentowana udziałem w konferencjach i publikacjami
 • Znajomość zagadnień dotyczących transportu wewnątrz – i zewnątrzkomórkowego
 • Znajomość podstawowych technik hodowli komórkowych i biologii molekularnej
 • Doświadczenie w wykonywaniu pomiarów biochemicznych, technik elektroforetycznych, cytometrycznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dodatkowymi atutami będzie umiejętność analizy danych za pomocą dostępnego oprogramowania i narzędzi analitycznych (Image J, Origin, FunRich)

 

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć realizacja zadań badawczych z planem badań jednostki, a zwłaszcza:

 • Prowadzenie hodowli linii komórkowych.
 • Wykonanie transfekcji linii komórkowych.
 • Pomoc w przygotowaniu hodowli komórkowych i izolacji mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych
 • Izolacja białek, lipidów z powierzonych próbek
 • Wykonywanie pomiarów cytometrycznych
 • Wykonanie analiz Western Blot
 • Terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań i poleceń kierownika grantu przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie tajemnicy służbowej
 • Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, oraz zasad bhp i p. poż.
 • Należytą dbałość o powierzone mienie.

 

Wymagane dokumenty (składane w języku polskim lub angielskim):

– list motywacyjny

– życiorys

– kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów

– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak w załączeniu (tu link z formularzem)

 

Termin składania ofert: (wymaganych dokumentów – w wersji elektronicznej): 18.01.2023 r. – 24.01.2023 r

Termin autoprezentacji wraz z rozmową kwalifikacyjną: 25.01.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: 03.02.2023 r.

Termin przyjmowania wymaganych dokumentów w wersji papierowej: 26.01.2023 r. – 27.01.2023 r.

Forma składania ofert: email: e.stepien@uj.edu.pl


Powrót