[Konkurs #2] „Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLIFE (ID.UJ) / Open Competition – Interdisciplinary bio-medical collaboration – PRA BioS and PRA qLIFE (EI.JU)” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,  

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Biologia strukturalna i translacyjna – BioS”, ogłaszają Konkurs, którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnych zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB BioS i POB qLife.

Zespół badawczy ubiegający się o finansowanie badań interdyscyplinarnych musi składać się z minimum dwóch pracowników, posiadających co najmniej stopień doktora oraz dorobek w postaci minimum 3 publikacji w obiegu międzynarodowym. W zespole badawczym musi znaleźć się co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB BioS oraz co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB qLife. W imieniu wnioskodawcy w procedurze konkursowej występuje Lider zespołu badawczego. 

 Opis zgłaszanego projektu musi zawierać:  

 1. wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu badawczego (cel badawczy może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami zespołu badawczego), 
 2. informacje, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu, 
 3. opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie badań nad wybranym tematem) lub naukowych przesłanek uzasadniających podjęcie nowego tematu badań, 
 4. zwięzły opis planowanych badań wraz z kosztorysem.

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 24 miesiące. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 100 000 tys. zł. 

 Oceny formalnej zgłoszonych projektów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Zespołów Sterujących POB BioS i POB qLife (po 1 z każdego POB) oraz Koordynatorzy obu POB-ów. Natomiast oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonywać będą recenzenci zewnętrzni.  

Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 września 2020 roku. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 1 grudnia 2020 roku.   

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/system/index.php/Login 

 

Jednostki wchodzące w skład POB qLife:

 • Wydział Farmaceutyczny 
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Jednostki wchodzące w skład POB BioS:

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Biologii
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”

 


Regulamin Konkursu #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife (ID.UJ).


Polityka prywatności do RegulaminuDear All,

As part of the strategic program, the Excellence Initiative at the Jagiellonian University (EI.JU) – the Priority Research Area (PRA) „Quality of research for quality of life – qLife” and the Priority Research Area (PRA) „Structural and translational biology – BioS”, announces a grant call aimed at financing interdisciplinary team research projects carried out as part of the BioS and qLife research topics.

A research team applying for funding must consist of at least two Jagiellonian University employees, holding at least a doctoral degree and with at least 3 international publications. The research team must include at least one employee from a unit which is part of PRA BioS and at least one employee from a unit which is part of PRA qLife. The research team leader acts on behalf of the applicant in the grant application procedure.

The description of the submitted project must include

 1. clearly defined research goal that justifies the need for cooperation of various research teams (the research goal may or may not be related to the research conducted so far by the research teams),
 2. information about the innovativeness of the submitted project,
 3. description of the results obtained so far (justifying the continuation of research on a selected topic) or scientific justification for undertaking a new research topic,
 4. brief description of the planned research together with a cost estimate.

The maximum duration of the project is 24 months. The maximum amount of funds allocated to a single project is PLN 100 000.

Formal evaluation of the submitted projects will be performed by the Recruitment Committee, which includes representatives of PRA BioS and PRA qLife Steering Teams (1 member from each PRA) and Coordinators of both PRAs. The scientific evaluation of the submitted projects will be done by external reviewers.

The call for applications will be open until September 30, 2020. The winning proposals will be announced by December 1, 2020.

Please send your applications via the online application system available at https://qlife.cm-uj.krakow.pl/system/index.php/Login

 


Terms and Conditions – Interdisciplinary bio-medical collaboration – PRA BioS and PRA qLife (EI.JU).


 


Powrót