[Konkurs #4] „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #4, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na różnych wydziałach UJ CM, prowadzących działalność naukową w różnych dyscyplinach oraz posiadających dorobek w postaci minimum 3 publikacji z których co najmniej jeden spełnia kryteria wymagane do objęcia funkcji promotora pracy doktorskiej a także z doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM, wyłonionego w osobnym postępowaniu konkursowym.

Wnioskodawca w imieniu zespołu przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej doktoranta będącego członkiem zespołu. Opis projektu w języku angielskim musi zawierać:

  • Wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego minigrant, 
  • Informację, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu i potrzeba jego interdyscyplinarnej realizacji, 
  • Naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań, 
  • Zwięzły opis planowanych badań z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania doktoranta, 
  • Planowany zakres umiędzynarodowienia (staże doktoranta w ośrodkach zagranicznych, rekrutacja doktorantów z zagranicy lub obywateli polskich będących absolwentami zagranicznych uczelni, współpraca badawcza zespołu z ośrodkami z zagranicy),

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 36 miesięcy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 170  000,00 zł.  Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane bezpośrednio jedynie na kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Oceny formalnej zgłoszonych projektów dokonuje Komisja, składająca się z przedstawiciela Zespołu Wykonawczego i Zespołu Sterującego POB qLife, przedstawiciela Rady SDNMiNoZ oraz przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ. Natomiast oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonywać będą recenzenci wewnętrzni powołani przez Komisję.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem – https://strefaid.uj.edu.pl . Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków.

Zespół Wykonawczy POB qLife

 

UWAGA – Zmiana terminów naboru!

Poniżej przedstawiamy aktualne terminy naboru wniosków oraz rozstrzygnięcia Konkursu i realizacji minigrantów.

Nabór wniosków: 18 stycznia 2021 r. – 18 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 marca 2021 r.

Termin realizacji minigrantów: od 1 października 2021 r.

 


Regulamin Konkursu #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.


Instrukcja składania wniosków


Ramowe zasady przyznawania minigrantów w ramach ID.UJ


Lista produktów i rezultatów


 


Powrót