[Konkurs #9] „Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego, nabór II” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #9, którego celem jest finansowanie niezbędnego serwisu, remontów i napraw oraz przeglądów aparatury naukowo-badawczej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości składania wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione. Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • prowadzi działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLife
  • przedstawi krótką informację o wynikach otrzymywanych z wykorzystaniem serwisowanej/naprawianej/remontowanej aparatury lub aparatury, której dotyczy przegląd
  • przedstawi krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki
  • wyrazi zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ
  • przedstawi zewnętrzną wycenę dokonywanego serwisu/naprawy/remontu/przeglądu (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.)                                                                                                                                                                                                                        

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

  • serwis, remont lub naprawę aparatury naukowo-badawczej pozostającej do dyspozycji wnioskodawcy, lub
  • przegląd ww. aparatury

Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu, musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • być kluczowa, tj. taka, bez której nie jest możliwe prowadzenie działalności badawczej przez daną jednostkę organizacyjną
  • być badawcza (służąca do pomiarów lub oznaczeń)
  • nie może być wykorzystywana do działań o charakterze komercyjnym (np. diagnostyka, itp.)

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 200 000,00 zł. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 30 000,00 zł, a minimalna kwota to 10 000,00 zł.

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w CZWARTEK 6 MAJA 2021 r. o godz. 9:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków. Nabór wniosków o finansowanie będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na jego przeprowadzenie.

Zespół Wykonawczy POB qLIFE

 


Regulamin Konkursu #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II


Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu


Instrukcja składania wniosków


 


Powrót