[Konkurs #19] „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”– NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Konkursie #19 pn. „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”.

 

Celem zadania jest finansowanie interdyscyplinarnych, zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB qLIFE, z koniecznym uwzględnieniem metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core wchodzących w skład CDT-CARD.

 

Warunki finansowania:

 1. Wnioskodawcą jest zespół badawczy, który musi składać się z co najmniej 3 pracowników UJ CM, w tym co najmniej jeden z nich (występujący jako Kierownik zespołu badawczego) musi posiadać:
  – co najmniej stopień naukowy doktora oraz 
  – dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 oryginalnych publikacji z ostatnich trzech lat (2022-2024), opublikowanych w obiegu międzynarodowym, notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).
 2. W imieniu Wnioskodawcy w procedurze konkursowej występuje Kierownik zespołu badawczego.
 3. Kierownikiem zespołu badawczego nie może być osoba, która w dniu składania wniosku realizuje inne działania finansowane przez POB qLIFE.
 4. Wsparcie może być przyznane istniejącym lub nowo utworzonym interdyscyplinarnym zespołom badawczym.
 5. Zgłaszany projekt może być poprzedzony badaniami wstępnymi lub może odnosić się do nowej tematyki.
 6. Projekt musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik badawczych oferowanych w ramach laboratoriów typu core CDT-CARD i realizację celów projektu przy ich współpracy (udział laboratoriów typu core musi zostać opisany we wniosku oraz potwierdzony przez Kierownika core lab, a w przypadku wniosku składanego przez Kierownika core lab – potwierdzony przez Dyrektora CDT-CARD).
 7. Zakres tematyczny projektów, które mogą być zgłaszane do wsparcia finansowego, musi być zgodny z tematyką POB qLIFE i obejmować tworzenie ścieżki translacji naukowej w obszarach:
  1. choroby społeczno-cywilizacyjne (choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, metaboliczne, zagadnienia kardiometaboliczne, neuroendokrynologiczne, kardioonkologiczne),
  2. zdrowie reprodukcyjne,
  3. medycyna regeneracyjna,
  4. rozwój leku i optymalizacja terapii (w ścieżce translacyjnej od weryfikacji celów terapeutycznych po wczesną ocenę działań u chorych),
  5. ocena toksyczności i bezpieczeństwa leków,
  6. biofarmacja, farmakoekonomika i Health Technology Assessment,
  7. eZdrowie,
  8. modele opieki koordynowanej/zespołowej nad pacjentem.

 

Kryteria podlegające ocenie:

 1. zaangażowanie laboratoriów core CDT-CARD (waga 30%),
 2. innowacyjność, oryginalność proponowanych rozwiązań (waga 30%),
 3. interdyscyplinarność i powiązanie z tematyką POB qLIFE (waga 20%),
 4. poziom zaawansowania naukowego, czyli dorobek Kierownika zespołu badawczego oraz zespołu badawczego, publikacje wykazane na liście, poprawność metodologiczna i wykonalność proponowanych badań (waga 20%).

 

Łączny budżet konkursu wynosi 750 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 50 000 zł, a maksymalna kwota 250 000 zł.

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

 

Zasady finansowania:

 • Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym:
  – zakup odczynników i materiałów zużywalnych,
  – zakup oprogramowania i licencji,
  – zakup drobnej aparatury lub doposażenie istniejącej, za wyjątkiem komputerów biurowych stacjonarnych i przenośnych (maksymalnie 10% całkowitych kosztów realizacji projektu),
  – wynagrodzenia dla członków zespołu (maksymalnie 20% całkowitych kosztów realizacji projektu),
  – przygotowanie pracy do publikacji (tj. koszty analizy statystycznej, opracowanie edytorskie tekstu, tłumaczenie językowe), opłatę za publikację (maksymalnie 10% całkowitych kosztów realizacji projektu).
 • W ramach projektu nie można finansować aktywności, które są realizowane w ramach innych działań POB qLIFE, innych działań w programie ID.UJ lub innych źródeł zewnętrznych.

 

Wnioski należy składać za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/. Wnioskodawcy przedstawiają w formularzu wniosku m.in. opis projektu w języku angielskim, który musi zawierać:

 • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu badawczego (cel badawczy może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami zespołu badawczego),
 • planowane techniki wykorzytujące sprzęt badawczy oraz know-how laboratoriów typu core CDT-CARD,
 • zwięzłą informację, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu,
 • krótki opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie badań nad wybranym tematem) lub naukowych przesłanek uzasadniających podjęcie nowego tematu badań,
 • zwięzły opis planowanych badań wraz z kosztorysem,
 • listę 3 wybranych publikacji oryginalnych z lat 2022-2024 (z danymi naukometrycznymi wg wzorca z Bibliografii UJ CM – na stronach Biblioteki Medycznej UJ CM), w których Kierownik jest pierwszym lub głównym (ostatnim i/lub korespondencyjnym) autorem.

Jeżeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych zgód lub pozwoleń:

 • zgody lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej lub komisji ds. etyki badań naukowych,
 • zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach,
 • zgody, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz.U.2022.546 t.j. ),
 • zgody lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną,
 • innych zgód lub pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej.
  – kierownik zespołu badawczego zobowiązany jest przedstawić wymagane zgody lub pozwolenia niezwłocznie po zakwalifikowaniu wniosku do finansowania jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia realizacji projektu.

 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ w dniu 15 maja 2024 r. i trwa do 12 czerwca 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem.

 

Zespół POB qLIFE

 


Konkurs #19 Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania


Konkurs #19 Klauzula RODO


Konkurs #19 Instrukcja składania wniosków


 


Powrót