[Konkurs #17] „Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #17, którego celem jest finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych.

 

Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej Zakładu lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ (kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • prowadzą działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLIFE;
  • przedstawią krótką informację o wynikach planowanych do uzyskania przy wykorzystaniu zakupionej aparatury;
  • przedstawią krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki;
  • wyrażą zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ;
  • przedstawią zewnętrzną wycenę wybranej aparatury (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).

 

Wniosek składa kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona przez kierownika jednostki organizacyjnej. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zakupu elementu aparatury, z zachowaniem obowiązujących procedur oraz właściwych regulacji prawnych.

 

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 400 000 PLN. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 50 000 PLN, przy czym minimalna całkowita kwota dla wniosku to 10 000  PLN. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na  jego przeprowadzenie.

 

Nabór wniosków w aplikacji konkursowej – https://strefaid.uj.edu.pl/ – zostanie uruchomiony w czwartek 05 października 2023 r. o godz. 9:00. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków.

 

Zespół POB qLife

 


Konkurs #17 Regulamin aparaturowy nabór IV qLIFE


Instrukcja składania wniosków Konkurs #17


Załącznik nr 1 Konkurs #17


Zobowiązanie uczestnika Konkurs #17


Upoważnienie dla wnioskodawcy #17


 


Powrót