[Konkurs #15] – „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,    

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Society of the Future – FutureSoc” ogłaszają konkurs którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 4. Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty dotyczące tematyki badawczej POB FutureSoc i POB qLIFE ze szczególnym uwzględnieniem tematyki powiązanej z projektem flagowym Centrum Badań Mózgu.

Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ – w tym co najmniej jednego pracownika UJ CM – posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR). 

 

Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące.

 

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 • innowacyjności (50%)
 • interdyscyplinarności (20%)
 • poziomu naukowego (30%)

 

Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym między innymi:

 • zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury
 • zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu
 • koszty osobowe

 

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się̨ z dniem 16.03.2023 r. Termin składania wniosków upływa 30.04.2023 r. Wnioski należy składać za pomocą̨ elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosku przed jego złożeniem. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 31.05.2023 r.

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE i POB FutureSoc

 

Jednostki wchodzące w skład POB qLIFE:

 • Wydział Farmaceutyczny (WF)
 • Wydział Lekarski (WL)
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ)

Jednostki wchodzące w skład POB FutureSoc:

 • Wydział Prawa i Administracji (WPiA)
 • Wydział Filozoficzny (WF)
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS)
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP)
 • Wydział Geografii i Geologii (WGiG)
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (CKBI)

 


Regulamin Konkurs #15 Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych


Instrukcja składania wniosku


 


Powrót