[Konkurs #14] „Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM” – NABÓR ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,      

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #14Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”. 

Celem konkursu jest dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w SDNMiNoZ w ramach interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze w ramach POB qLife w Programie ID.UJ i umożliwienie naboru doktorantów do 6-cio semestralnego, interdyscyplinarnego programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim, zakończonego złożeniem rozprawy doktorskiej. Działanie to, poprzez możliwość pozyskiwania zagranicznych doktorantów lub obywateli polskich będących absolwentami zagranicznych uczelni, ma za zadanie wsparcie umiędzynarodowienia SDNMiNoZ. 

Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na różnych wydziałach UJ CM, prowadzących działalność naukową w różnych dyscyplinach oraz posiadających dorobek w postaci minimum 3 publikacji, a także z kandydata na doktoranta do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM. Wnioskodawca w imieniu zespołu przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife.

Opis projektu musi zawierać:  

  • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego projekt badawczy, 
  • informację na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu i potrzeba jego interdyscyplinarnej realizacji, 
  • naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań, 
  • zwięzły opis planowanych badań, z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania kandydata na doktoranta 
  • planowany zakres umiędzynarodowienia (staże doktoranta w ośrodkach zagranicznych, rekrutacja doktorantów z zagranicy lub obywateli polskich będących absolwentami zagranicznych uczelni, współpraca badawcza zespołu z ośrodkami z zagranicy). 

Finansowanie przyznawane jest w trybie konkursowym. Kwota finansowania dla pojedynczego projektu wynosi 130 000 PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy (tożsamy z czasem kształcenia w SDNMiNoZ). Planowane jest finansowanie 2 projektów. Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane bezpośrednio jedynie na pokrycie kosztów wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktoranta w SDNMiNoZ w wysokości określonej na dany rok akademicki przez Rektora UJ. 

Oceny zgłoszonych projektów dokonuje Komisja powołana przez Koordynatora POB qLife po zatwierdzeniu przez Zespół Sterujący POB qLife. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem – https://strefaid.uj.edu.pl. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków. 

Zespół POB qLIFE  

 


Regulamin na dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta


Instrukcja składania wniosków konkursowych


 


Powrót