Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji z nowoczesnym chromatografem HPLC firmy Jasco

Dzięki wsparciu finansowemu Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji doposażyła swoje laboratorium w nowoczesny chromatograf cieczowy HPLC firmy Jasco.

Urządzenie znajdzie zastosowanie przede wszystkim w kompleksowej analizie ilości substancji w próbkach pozyskanych z badań rozpuszczalności, szybkości rozpuszczania oraz uwalniania substancji leczniczych z układów o zmodyfikowanej szybkości uwalniania lub finalnych postaci leku. Będzie stosowane także do oznaczania poziomu zanieczyszczeń i produktów rozkładu substancji leczniczych powstających podczas prowadzenia procesów technologicznych takich jak ekstruzja topliwa, elektroprzędzenie, druk 3D czy inne, w których stosowane są czynniki mogące powodować rozkład substancji leczniczych. Jest to szczególnie istotne w celu zapewnienia jakości sporządzanych układów i zagwarantowania ich bezpieczeństwa. Ze względu na możliwość pracy w zakresie dużych ciśnień aparat pozwala na pracę z wysokosprawnymi kolumnami analitycznymi, co pozwala także zredukować ilość zużywanych rozpuszczalników organicznych i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Katedra Postaci Leku i Biofarmacji jest jednostką naukowo-badawczą Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, której tematyka badawcza skupia się na opracowywaniu i ocenie nowoczesnych form w zakresie technologii postaci leku. Prowadzone w Katedrze prace doświadczalne dotyczą m.in. opracowywania nowych postaci leku lub ich modyfikacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa stosowania u chorych. Zasadnicze kierunki badań to:

  • technologiczne aspekty poprawy dostępności farmaceutycznej bardzo trudno i praktycznie nierozpuszczalnych substancji leczniczych,
  • optymalizacja nowoczesnej postaci leku w formie: układów wielokompartmentowych, tabletek i filmów ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT, ODF), tabletek z frakcją płynną,
  • optymalizacja postaci leku o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej w oparciu o bazę wiedzy z zakresu nauk podstawowych,
  • projektowanie postaci leku w aspekcie terapii spersonalizowanej,
  • ocena właściwości fizykochemicznych substancji pomocniczych w celu optymalizacji technologii wytwarzania doustnych postaci leku przy użyciu nowoczesnych metod analitycznych,
  • zastosowanie narzędzi formowania przyrostowego (druk 3D) jako platformy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
  • projektowanie metod badań w celu zapewnienia jakości nowoczesnych postaci leku,
  • systemy wspomagania decyzji do optymalizacji strategii wytwarzania produktów leczniczych w oparciu o narzędzia inteligencji obliczeniowej,
  • innowacyjne rozwiązania w projektowaniu postaci leku poprzez wykorzystanie zasad Quality by Design i Technologii Analizy Procesu.

Wyposażenie laboratoryjne i aparaturowe Katedry, wzbogacone o nowoczesny aparat HPLC, stwarza możliwość realizacji badań w szerokim zakresie, obejmującym prace technologiczne oraz analityczne służące ocenie jakości postaci leku.


Powrót