Indywidualny plan rozwoju z POB qLIFE

Rozwój kariery nie jest możliwy bez ciągłego uczenia się, poszerzania wiedzy i pozyskiwania nowych kwalifikacji. Dzięki jasno postawionym celom i określonym potrzebom – można wybrać program podnoszenia kwalifikacji, który odpowiada obranej przez nas ścieżce rozwoju. Taka szansę dał udział w konkursie POB qLife  “Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”.  

Poniżej przedstawiamy relacje osób, które wzięły udział w wybranych przez siebie szkoleniach.  

Pani lek. dent. Marta Gibas-Stanek z Katedry Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji wybrała szkolenie praktyczno-teoretyczne „Stosowanie TAD w leczeniu ortodontycznym- prawidłowe zastosowanie miniimplantów” przeprowadzone zostało przez doktora Sebastiana Baumgaertela- znany autorytet w dziedzinie zakotwienia szkieletowego. Kurs składał się z części teoretycznej, podczas której zaprezentowano najnowsze badania dotyczące atraumatycznej metody wprowadzania mikroimplantów, czynników wpływających na pierwotną stabilizację śrub oraz sposobów unikania powikłań, jak również ćwiczeń praktycznych. Podczas kilkugodzinnych warsztatów uczestnicy samodzielnie wprowadzili w modele anatomiczne po 5 miniśrub Tomas, a następnie zdobyli umiejętność projektowania rozwiązań biomechanicznych pozwalających na uzyskanie zakotwienia niezbędnego przy rozwiązywaniu najbardziej wymagających problemów ortodontycznych. Umiejętności praktyczne zdobyte podczas szkolenia poszerzą zakres wykonywanych zabiegów, a wiadomości teoretyczne wykorzystane zostaną w tworzeniu nowych projektów badawczych. Ponadto opanowane techniki i przedstawione podczas kursu rozwiązania zostaną przekazane lekarzom rezydentom w ramach szkolenia podyplomowego w dziedzinie ortodoncji, co pozwali na podniesienie kwalifikacji całej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji UJ CM. 

Kolejna beneficjentka konkursu Pani dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak z Pracowni Chemii Kosmetycznej uczestniczyła w szkoleniu z zakresu oceny działania drażniącego związków chemicznych i wyrobów medycznych z zastosowaniem modelu zrekonstruowanego naskórka ludzkiego. Szkolenie odbyło się w bratysławskiej siedzibie producenta naskórka – firmy MatTek, a przeprowadziła je pani dr Silvia Letasiova. Uczestnicy kursu mieli możliwość samodzielnego wykonania wszystkich procedur związanych z przeprowadzeniem oznaczenia działania drażniącego substancji chemicznych według zwalidowanego protokołu OECD TG 439 oraz oznaczenia działania drażniącego ekstraktów wyrobów medycznych według zwalidowanego protokołu ISO 10993-23, począwszy od przeniesienia insertów z naskórkiem z medium transportowego do medium hodowlanego, zmianę podłoży, aplikację związków i badanych ekstraktów, proces płukania, ocenę żywotności tkanki w teście MTT, kończąc na wykonaniu ostatecznych obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i interpretację wyników. 
Odbyte szkolenie pozwoliło na praktyczną naukę testów wykonywanych na zrekonstruowanym ludzkim naskórku, które służą do oceny bezpieczeństwa i toksyczności związków chemicznych.  

Dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym będzie możliwe wykonywanie tych testów w ramach prac naukowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM m.in. do oceny związków opracowywanych w jednostkach np. potencjalnych składników leków, czy też kosmetyków, a także ekstraktów roślinnych, wyrobów medycznych lub znanych substancji leczniczych. 

 

Z kolei Pani dr n. med. Magdalena Kołak z Katedry Ginekologii I Położnictwa zdecydowała się wziąć udział w międzynarodowym kongresie 7th Birth Congress, Clinical Challenges in Labor and Delivery organizowanym przez International Foundation for Maternal Periconceptional and Perineonatal Medicine (FIMPP). 

Głównym celem kursu było poszerzenie wiedzy z zakresu opieki okołoporodowej. Ideą, która przyświecała organizatorom było przygotowanie położników pracujących na sali porodowej do kompetentnego i bezpiecznego stawienia czoła najczęstszym oraz nagłym sytuacjom, jakie występują w czasie porodu. Udział w warsztatach z zakresu patologii spektrum łożysk wrośniętych oraz krwotoków okołoporodowych miał znaczący wpływ na poprawę jakości opieki nad przyszłymi matkami. Dodatkowo warsztaty z nowych przyrządów do prowadzenia porodu zabiegowego (Odon assist) oraz do uwolnienia barku w przypadku dystocji barkowej (Yaari extractor) pozwoliły zapoznać się i wypróbować najnowsze techniki wprowadzane na świecie.  

 

Koszty udziału w szkoleniu są finansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.    

 

   * zdjęcia z archiwum uczestnika szkolenia   


Powrót