NABÓR ZAKOŃCZONY! Finansowanie pobytu Naukowca Wizytującego – Nabór do programu „Visiting Scientists”

Szanowni Państwo, 

 

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Nabór do programu „Visiting Scientists”. Celem Programu jest finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego.  

 

Tematyka badawcza w ramach której powinien działać zatrudniony Naukowiec Wizytujący musi być bezpośrednio związana z domenami będącymi przedmiotem działalności POB qLIFE. 

 

Wnioskodawcami ubiegającymi się o uzyskanie finansowania mogą być osoby, które są Kierownikiem Jednostki UJ CM lub UJ-JCET lub posiadają zgodę Kierownika Jednostki.  

 

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 600 000,00 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych. 

 

Maksymalna kwota finansowania o jaką może ubiegać się Wnioskodawca to 50 000,00 zł. Czas pobytu Profesora Wizytującego nie może być krótszy niż 1 miesiąc.   

 

Nabór odbywać się będzie na podstawie Wniosków złożonych w formie papierowej przez Wnioskodawców w biurze POB qLIFE – Dział Nauki UJ CM, ul. Podwale 3. Wniosek musi zawierać określone informacje zawarte w Zasadach aplikowania o środki finansowe w ramach Programu „Visiting Scientists”  

 

Za prowadzenie naboru, ocenę zgłoszonych wniosków oraz wybór wniosków, które otrzymają finansowanie odpowiada Zespół Wykonawczy POB qLIFE pod kierunkiem Koordynatora POB.  

 

Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy Państwa o zapoznanie się z Zasadami aplikowania o środki finansowe w ramach Programu „Visiting Scientists”.  

 

 

Zespół Wykonawczy POB qLife 

 


Zasady aplikowania o środki POB qLIFE w programie Visiting Scientists


Powrót