Bezznacznikowy analizator funkcji komórkowych na Wydziale Farmaceutycznym

Wydział Farmaceutyczny UJ CM korzystając ze wsparcia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE zakupił bezznacznikowy analizator funkcji komórkowych w czasie rzeczywistymxCELLigence Real Time Cell Analyzer.

Urządzenie jest przykładem praktycznego zastosowania bezznacznikowych testów komórkowych (ang.: label-free cell-based assays) do rejestracji m.in. zmian morfologicznych czy stopnia adhezji komórek, które mogą być analizowane jako efekty końcowe aktywacji różnych receptorów GPCR, modyfikacji aktywności kanałów jonowych i pojawienia się wtórnych przekaźników.

Urządzenie działa w oparciu o pomiar zjawiska impedancji komórkowej. Jest to technologia, w której stopień adhezji komórek do powierzchni hodowlanej z zatopionymi w niej elektrodami wpływa na wypadkowe przewodnictwo elektryczne układu badawczego, będące bezpośrednio mierzonym parametrem. System posiada szereg zastosowań użytecznych w badaniach przedklinicznych kandydatów na leki i wpisuje się doskonale w nurt badań rozwijany od lat na Wydziale Farmaceutycznym. Wśród licznych możliwości wykorzystania tej metody można wymienić między innymi badania cytotoksyczności, zjawiska apoptozy, procesów migracji czy adhezji komórek.

Zakup dokonany ze  środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót